Gižycko Apskritis
Nakvyn?
Baidari? maršrutai
Dvirači? maršrutai
Buriavimas
Žvejyba
Aktyvus poilsis
Turist? aptarnavimo
Laivo reisai
Gastronomija
Apie mus
Žiema
Search:

Your e-mail:

Password


Please enter your email address, while you are not registered.

Forgot your password?

Senov?s paminklai


Pe?ne zdj: 2007-07-10 11:25:00 panoramka warto zobaczy? (671)

GIŽYCKO PAMINKLAI

 • Neoklasikinis evangelik? bažnyčia iš 1827 m. – evangelik? šventov?, stačiakampis bažnyčios planas su išsikišusiu vakariniu bokštu, m?rin?, tinkuota bažnyčia, dvišlaitis stogas dengtas čerp?mis, bokštas pastatytas ant kvadratinio pagrindo, 1881 m. pristatyta patalpa chorui. Altori? ir sakyklą tikriausiai projektavo Karlas Fridrichas Shinkelis, vienas iš garsiausi? XIX a. vidurio vokieči? architekt? (Griunvaldo aikšt?).

  Miniatura: 2007-04-18 13:53:47 KO¦?IÓ? EWANGELICKI (87)   Miniatura: 2007-06-04 14:07:52 Ko¶ció? Ewangelickie noc± (455)   Miniatura: 2007-08-11 11:07:22 ko¶ció? ewangelicki wn?trze (903)
 • XIX ir XX a. namai Pionieri? ir Dombrovskio gatv?se – vienintel? miesto dalis, nepaliesta karo veiksm?.

  Miniatura: 2007-05-09 12:12:10 Pionierska (129)   Miniatura: 2007-08-11 12:50:31 pionierska (904)   Miniatura: 2007-08-11 12:51:11 pionierska (905)
 • Kryžiuoči? laikus menantis pilies sparnas iš XIV a., buvusi antstolio, seni?no ar tvirtov?s komendanto b?stin?, esanti ant Niegocin ežero kranto. Manoma, kad jis pastatytas pr?s? pilies vietoje. Lietuviai j? sugriov? 1365 m. Nauja pilis baigta statyti 1377 m. Ji buvo svarbi kryžiuoči? gynybos dalis, saugojo lietuvi? – jotvingi? pasien?. Dar kartą buvo sugriauta ir atstatyta naujoje vietoje po trylikamečio karo. Keturkampis pilies planas, iš pradži? su vienu sparnu ir požemiu, apjuosta grioviu. Perstatin?ta XVI ir XVII a. prarado savo gynybines funkcijas. 1749 m. sudeg? du pristatyti gyvenamieji sparnai, o 1945 m. sugriautas pastatas buvęs ant pietinio tvirtov?s pylimo, su žemu cilindriniu bokštu rytuose. Seniausi iki šiol išlikę pilies fragmentai tai gotikinis gyvenamasis namas, trij? aukšt?, r?siai iš XV a. su kryžminiais lub? sutvirtinimais, virš?n? renesanso stiliaus.

  Miniatura: 2007-05-09 12:33:29 zamek (132)   Miniatura: 2007-06-04 14:19:58 zamek (458) 
 • Boyen tvirtov? – XIX a. gynybinis objektas, esantis taip vadinamoje „Gižycko saloje“, t.y. teritorijoje, kurią riboja Kisajno ir Niegocin ežerai bei Niegocin ir Łuczański kanalai. Užtveriamasis artilerijos fortas yra netaisyklingos šešiakamp?s žvaigžd?s formos, centre yra aikšt? ir bokštas. Viską juosia Karnoto m?ras ir sausas griovys. Ant pylimo yra artilerijos ir steb?jimo punktai, m?rin?s ir betonin?s sl?ptuv?s. Bastion? kampuose kaponieros. Nuo XX a. pr. tvirtov? buvo Maz?rijos ežer? pozicinis elementas, o nuo 1935 m. sutvirtinto Gižycko rajono dalis. Ji suvaidino svarb? vaidmen? 1914 m. sulaikant rus? puolimą. 1941-1944 m. tvirtov?je veik? karo ligonin? bei karin?s žvalgybos dalinys Fremde Heere Ost.

  Miniatura: 2007-04-04 18:35:06 boyen2 (68)   Miniatura: 2007-04-04 18:40:40 boyen6 (72)   Miniatura: 2007-05-09 12:29:21 twierdza kaponiera (131)
 • Sukamasis tiltas per Łuczański kanalą, pastatytas XIX a. vid. yra vienas iš dviej? tokio tipo tilt? Europoje. Veikiantis, aptarnaujamas rankomis.

  Miniatura: 2007-04-27 15:28:02 most obrotowy zamkni?ty (111)   Miniatura: 2007-05-07 11:48:52 otwieranie mostu (114)   Miniatura: 2007-06-04 14:19:33 most (457)
 • Regelskio kepykla Varšuvos gatv?je yra vienas iš seniausi? m?rini? pastat? Gižycke, karkasin? statyba, dabar draugijos „Maz?r? bendrija“ ir Maz?rijos archyvo b?stin?.

  Miniatura: 2008-02-12 12:46:25 Wspólnota Mazurska (1180)
 • Brunono kryžius“ – kalva ant Niegocin ežero kranto, kur 1910 m. Gižycko miestiečiai numanomoje kankinio Brunono mirties vietoje pastat? ketin? kryži?.

  Miniatura: 2007-03-27 15:40:03 brunon01 (32)   Miniatura: 2007-03-27 15:40:20 brunon02 (33)   Miniatura: 2007-08-10 11:06:24 krzyz (901)
 • Spaudimo bokštas, dar vadinamas WASSERTURM, pastatytas 1900 m. iš raudon?, netinkuot? plyt?. Pagrindinis vandens rezervuaras tur?jęs išlyginti spaudimą buvo padarytas iš cinkuotos skardos. Bokštą projektavo inžinierius Otto INTZE (1843-1904), viduje tilpdavo 200 m3 vandens. 1996 10 28 bokštą nupirkęs Gižycko miesto gyventojas Henryk Górny j? suremontavo ir perstat?. Bokštas tapo nepakartojama turistine atrakcija. Vidus pritaikytas turizmui ir kult?rai. Ten yra kavin?, apžvalgos aikštel? su liunet?mis, galima aplankyti mini muziej?. Dokumentai, nuotraukos, ?vair?s daiktai supažindina su pra?jusio šimtmečio gyvenimu.

  Miniatura: 2007-05-09 12:14:40 wie?a ci¶nien (130)   Miniatura: 2007-06-16 16:48:48 wieza cisnien (547)   Miniatura: 2007-08-10 11:06:01 wieza (900)

  ?DOMIAUSI LANKYTINI OBJEKTAI GIŽYCKO SENI?NIJOJE

  Doba: XVI a. v?lyvosios gotikos stiliumi pastatyta bažnyčia (1574 m.), kurioje dabar yra Romos katalik? parapija. Kapin?s su šeimos koplyt?le iš 1844 m. Kalv? iš XIX a. vid.

  Pierkunowo: dvaro pastatai iš XIX a. vid. – dvaras, sodininko namelis, 2 tvartai, kl?tis, sand?lis ir parkas.
  Sterławki Małe: olandiškas medinis v?jo mal?nas, XIX a. II p., v?liau perstatytas (m?riniai fragmentai).
  Upałty: ant kalv? išsid?stęs dvaras ir parkas su ?kiniu kiemu. Architekt?riniu poži?riu ?domus dvaras statytas XX a. pr. Išliko patalpos, kuriose buvo laikomas inventorius ir padargai bei apleistas parkas.
  Gorazdowo: nedidel?s žem?s valdos iš XIX a. Dvaras pastatytas ant aukštos kalvos, tarp parko ir kiemo.
  Mioduńskie: nedidel?s žem?s valdos, išliko dvaras iš XIX a. 
   

  Miniatura: 2007-05-09 12:40:59 Doba (134)

  ?DOMIAUSI LANKYTINI OBJEKTAI KRUKLANKI SENI?NIJOJE 

  Grądy Kruklanieckie: „sugriuvęs tiltas“. Geležinkelio tiltas per upę Sapina buvo vienas iš didesni? geležinkelio objekt? tame rajone. Tai buvo penki? protarpi?, pilnasienis, gelžbetonio statinys. 1914 m. rugpj?čio m?nes?, I pasaulinio karo metu, vokiečiai išsprogdino rytin? protarp?. Viskas buvo atstatyta per karą, ?rengtos papildomos atramos, iš išlikusi? tilto taur? pašalintos akmenin?s plokšt?s. 1945 m. prieš ateinant tarybinei kariuomenei tiltas buvo užminuotas, bet neišsprogdintas. D?l nežinom? priežasči? sprogmenys nenukenksminti pusę met?. 1945 m. rugs?jo 8d. vietiniai gyventojai susprogdino tiltą tik?damiesi, kad tai sustabdys tarybin?s kariuomen?s siaut?jimą šiose apylink?se.
  Kruklanki: parapijin? bažnyčia pastatyta 1574 m. Tai m?rinis pastatas iš lauko akmen? ir plyt?, su mediniais skliautais. Altorius ir sakykla išlikę iš 1612 m. 25 m aukščio bokšte yra XVIII a. varpai.
  Brożówka: kaime yra dvaro ir parko pastatai, prie ežero Brożówka. Dvaras iš XIX a. II p. Stilius – v?lyvasis klasicizmas su neogotikos elementais. II pasaulinio karo metais čia buvo Heinricho Himmlerio b?stin?.
  Nowe Sołdany: nedidel?s žem?s valdos, dvaro pastatai su ?kiniu kiemu ir parku. Vienaaukštis XIX a. pastatas su abipusiu kyšuliu.
  Żywki: dvaro r?m? iš XIX a. II p. liekanos. Išliko gyvenamasis ir inventoriui laikyti skirti pastatai, m?riniai vartai ir parkas.
  Żywy: nedidel?s žem?s valdos. Išliko dvaras, ?kiniai pastatai ir dalinai parkas. Pastato fasadas papuoštas klasicizmo stiliaus architekt?rin?mis detal?mis, kampai apjuosti keturkampiais išsikišimais.

  Miniatura: 2007-05-09 12:44:48 fortyfikacje Kruklanki (135)     Miniatura: 2007-05-09 12:47:15 ko¶ció? Kruklanki (136)

  ?DOMIAUSI LANKYTINI OBJEKTAI MIŁKI SENI?NIJOJE 

  Miłki: gotikin? Dievo Motinos Lenkijos karalien?s bažnyčia, seniausia Maz?rijos šventov?, pastatyta iš lauko akmen? ir plyt? XV a. pab. Trij? nav?, su cilindriniais skliautais. Totori? sudeginta, atstatyta 1699 m. Iš to laikotarpio yra išlikęs baroko stiliaus bokštas ir bažnyčios vidaus elementai: dviej? kondignacij? altorius iš karališk?j? dirbtuvi? iš 1688 m. bei vargon? empora iš 1698 m. Seniausia dalis tai aštuoniakamp? presbiterija.
  Rydzewo: šv. Andriejaus Bobol?s parapijin? bania iš 1591 m. Statyta iš lauko akmen? su išsikišusiu vakariniu bokštu (1772 m.), zakristija bei šoniniu priebažnyčiu. Stačiakampis planas, gotikos ir baroko elementai. Altorius iš 1600 m., su šv. Onos Samotrzeć skulpt?ra, sakykla iš 1630 m., žalvarin? krikšto vonia iš XVII  a., puoštos durys ? zakristiją ir priebažnyt? iš XVI a. pab.
  Jagodne Małe: XIX-XX a. sand?roje statyto dvaro liekanos. Dvaro pastatas vieno aukšto, su dviem mansardomis, dvišlaičiu stogu, puoštais bokšteliais namo kampuose. Išlikę šiek tiek buvusio parko bei paskutinio savininko Rudolfo Ivano  amžino poilsio vieta. Nuo 1659 m. iki 1662 m. dvare gyveno Zbigniew Morsztyn.
  Staświny: kalva vadinta „Šventuoju kalnu“ arba „Sidabriniu kalnu“, manoma, kad tai buvo senov?s pr?s? religini? apeig? vieta. Dviej? nedideli? dvar? liekanos. Išliko ?kini? pastat? bei parko liekanos.
  Przykop: nedidel?s žem?s valdos prie Buwełno ežero. Išliko perstatytas dvaras, parkas, ?kiniai pastatai, kalv? ir arklid?.
  Konopki Wielkie: XIX a. vandens mal?nas, m?rin?-medin? konstrukcija.
  Marcinowa Wola, Borki, Paprotki, Przykop, Wierciejki: kareivi? kapin?s iš I pasaulinio karo.

        Miniatura: 2007-05-09 12:51:35 ko¶ció? w Rydzewie (137)      Miniatura: 2007-05-09 12:56:26 zabytki Mi?ki (138)

  ?DOMIAUSI LANKYTINI OBJEKTAI RYN SENI?NIJOJE 

  Ryn: XIV a. kryžiuoči? pilis, Ordino valstyb?s rytin?s dalies gynybin?s sistemos elementas, komt?ro b?stin?. Kvadrato plano pilis, r?siai ir apatin? m?ryta namo dalis likę iš viduramži?. Iš t? pači? laik? išlikęs pietrytinis sparnas. Likusi dalis perstatyta po 1853 m., kai pastatas buvo paverstas kal?jimu.Trisdešimt senovini? nam? iš XIX a.Olandiškas m?rinis mal?nas iš 1873 m. Vandens mal?nas iš XIX a. II p.M?rinis sand?lis javams laikyti iš XIX-XX a. sand?ros. M?rin? evangelik? koplyt?l? iš XIX a. II p.
  Głąbowo: žem?s valdos, suteiktos riteriui 1416 m. Dvaras iš XIX a. II p., ?kiniai pastatai ir parkas.
  Monetki: stačiakampio plano dvaras statytas XX a. pr., dengtu mansardos stogu. Išliko taip pat ?kiniai pastatai ir parkas.
  Zielony Lasek: nedidel?s žem?s valdos iš XVII a. prie ežero Kotek. Išliko senoji pastat? išd?stymo tvarka: dvaras pastatytas tarp parko ir besileidžiančio prie ežero ?kinio kiemo. Vienaaukštis dvaro pastatas labai gerai išsilaikęs, dengtas dvišlaičiu stogu.
  Ławki: nedidel?s žem?s valdos iš XIX a. Dvaro pastatas gana gerai išsilaikęs, išliko taip pat ?kinis kiemas. Parke tebeauga keletas sen?j? medži?.
  Szymonka: parapijin? bažnyčia, pastatyta senosios vietoje, sugriautos 1914 m. Nauja bažnyčia tur?jo atrodyti taip pat kaip senoji.
  Sterławki Wielkie. M?rin? parapijin? bažnyčia pastatyta 1832 m. pagal K.F.Schinkelio projektą ant senosios bažnyčios pamat?, panaudota dalis sen?j? statybini? medžiag?. Žalvarin? krikšto vonia iš XVII a. 1882 m. pristatytas 38 m aukščio bokštas.
  Orło: sargybos kalva vadinama Sargybos kalnu mena viduramžius. Dirbtin? maždaug 5 m aukščio kalva, plotis apačioje 90 m. Viršuje 41 m pločio plokštuma. Iš čia atsiveria vaizdas ?  12 ežer?: Wersminie, Orło, Iławki, Guber, Ołów, Ławki, Jagodne, Ryńskie, Szymon, Kotek Wielki, Tałtowisko, Śniardwy.
  Jeziorko: senovin? pr?s? pilis.

  Miniatura: 2007-06-04 14:53:57 mianiatura Ryn wiatrak (460)     Miniatura: 2007-05-09 13:23:25 zamek w Rynie (140)     Miniatura: 2007-05-09 12:59:02 Szymonka (139)

  ?DOMIAUSI LANKYTINI OBJEKTAI WYDMINY SENI?NIJOJE

  Wydminy: m?rin? evangelik? bažnyčia iš XVI a. vid., dabar Romos katalik? parapija. Gyvenamieji m?riniai namai Griunvaldo gatv?je iš XIX-XX a. sand?ros.
  Berkowo: dvaro pastatai iš XIX-XX a. sand?ros, susidedantys iš m?rinio dvaro pastato ir dviej? tvart?.
  Pamry: nedidel?s žem?s valdos, dvaras, ?kinis kiemas ir parkas ant ežero Pamer kranto. Išliko dvaras ir parkas su ?vairi? r?ši? senais medžiais.
  Hejbuty: dvaro pastatai iš XIX a. I p. Deja pats dvaras gana stipriai nukent?jo, parko ir ?kini? pastat? liekanos.
  Grabnik: dvaro pastatai iš XIX a. pab. Liko dvaras, parkas ir ?kiniai pastatai.
  Gawliki Małe: dvaro pastatai iš XIX-XX a. sand?ros, išliko dvaras, ?kinis pastatas, arklid?, tvartas, du sand?liai, spirito varykla ir parkas.
  Grądzkie: m?rinis olandiškas v?jo mal?nas iš XIX a. vid.
  Orłowo: neogotikos stiliaus evangelik? bažnyčia iš XIX a. vid., dabar pravoslav? cerkv?.
  Zelki: evangelik? bažnyčia iš XVI a. vid., perstatyta XIX a., varpas iš 1691 m., dabar Romos katalik? parapija.

  Miniatura: 2007-05-09 13:26:31 kosció? Wydminy (141)

   

  KAI KURIE TURISTINIAI OBJEKTAI NETOLI GIŽYCKO APSKRITIES


  Gierłoż:
  Hitlerio b?stin?s liekanos „Wilczy Szaniec”, bunkeriai sudar? Adolfo Hitlerio vasaros rezidenciją.
  Owczarnia: „Maz?rijos muziejus“.
  Kętrzyn: gotikin? m?rin? kryžiuoči? pilis, muziejus;Šv. Katerinos gynybin? bažnyčia, v?lyvoji gotika;Gynybini? m?r? fragmentas.
  Sztynort: dvaro ir parko kompleksas, Lehndorff? gimin?s b?stin?.
  Węgorzewo: trikampio plano m?rin? kryžiuoči? pilis; Petro ir Povilo bažnyčia, v?lyvoji gotika.
  Rapa: piramid?, paslaptingas Fahrenheit gimin?s antkapinis statinys.
  Maz?rijos kanalas: šliuzai Guja ir Leśniewo.
  Mamerki: sausumos kariuomen?s vyriausiosios b?stin?s bunkeriai.
  Pozezdrze: Henriko Himmlerio b?stin?s liekanos.
  Drogosze: baroko stiliaus r?mai iš XVIII a. pr.
  Šv.Lipka: „šiaur?s Lenkijos baroko perlas“, baroko stiliaus bazilika, Dievo motinos šventov?.
  Reszel: gotikos stiliaus Varmijos vyskup? pilis, turistin? baz?, galerija.
 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej