Gižycko Apskritis
Nakvyn?
Verta pamatyti
Baidari? maršrutai
Buriavimas
Žvejyba
Aktyvus poilsis
Turist? aptarnavimo
Laivo reisai
Gastronomija
Apie mus
Žiema
Search:

Your e-mail:

Password


Please enter your email address, while you are not registered.

Forgot your password?

Dvirači? maršrutai


M?lynoji trasa67 km
Gižyckas – Świdry – Pieczarki – Harsz – Sztynort – Kamionka Wielka – Radzieje – Mażany – Gierłoż – Parcz – Doba – Kamionki – Guty – Piękna Góra – Gižyckas
 

Gižyckas. Verta atkreipti d?mes? ? XIV a. kryžiuoči? pilies sparną, kuris dabar yra privati nuosavyb?. 1765-1772 m. iškastas kanalas tarp ežer? Niegocin ir Kisajno (dabar Łuczański kanalas). 1844 m. prad?ta Boyen tvirtov?s statyba. Šiandien tai visiems prieinamas objektas. Netoliese yra šv.Brunono kalva, numanoma kankinio iš Kverfurto mirties vieta, kurioje 1910 m. buvo pastatytas kryžius. Ypatingo d?mesio verti: evangelik? bažnyčia Griunvaldo aikšt?je (1827 m.), pastatyta pagal K.F.Schinkelio projektą, sukamasis tiltas per Łuczański kanalą (1856-1860 m.), m?riniai namai iš XIX/XX a. sand?ros Dombrovskio ir Pionieri? gatv?se, vienas iš seniausi? miesto nam? Varšuvos gatv?je, kuriame dabar yra draugijos „Maz?r? bendrija“ ir Maz?rijos archyvo b?stin?.
Pieczarki. Tipiškas Maz?rijos kaimo užstatymas. Kaime yra obeliskas žuvusiems I pasauliniame kare. Pozezdrze. Verta aplankyti XIX a. bažnyčią. Apie 2 km ? šiaur?s vakarus yra buvusi SS vado Heinricho Himmlerio b?stin?.
Okowizna. Kaime išliko dvaras ir parkas su senais medžiais. Netoliese yra Hagen šeimos kapaviet?.
Sztynort. Kaimas iš XVI a. pr. Čia yra dvaro ir parko kompleksas, Lehndorff? gimin?s b?stin?. Dvaras pastatytas apie 1600 m., atstatytas po kar? su švedais (1689-1691 m.) ir perstatytas XIX a. vid. Netoliese dvaro išliko ?kinis pastatas, medžioklio namas, kl?tis, tvartas. Verta pavaikštin?ti po dvarą supant? parką, kuriame auga 300 met? senumo ąžuolai, liepos ir bukai. Parke išliko „Arbatin?“ ir neogotikin? koplyčia.
Radzieje. Čia galima pamatyti aštuonkampio formos klasicistinio stiliaus bažnyčią statytą 1827 m. Vidus išlaik? savo pirmykštę išvaizdą, medinis stogas. Parapijai priklauso du olandiški paveikslai iš XVII a.
Gierłoż. Hitlerio b?stin? „Wilczy Szaniec“, vietoje yra restoranas ir viešbutis.
Parcz. Dviej? aukšt? dvaro pastatas iš XIX a. II pus?s, m?rinis priebutis ir terasa.
Doba. Kaimas ant to paties pavadinimo ežero kranto. Netoliese esančioje Gilma saloje buvo pagoni? pr?s? kulto vieta. Kaime yra v?lyvosios gotikos stiliaus bažnyčia iš XVI a., senos kapin?s, kuriose yra Trutenberg? šeimos kapaviet?, kraštovaizdžio parkas bei ?kiniai buvusio dvaro pastatai.
Głazowsko – Fuledzki Róg. Netoli trasos, to paties pavadinimo pusiasalyje yra kraštovaizdžio rezervatas. Jo teritorija apie 40 ha. Jame rasime daugiau kaip 10 000 akmen?, kuri? skersmuo didesnis nei 1,5 m. Didžiausias iš j? yra 9,3 m skersmens ir 2 m aukščio. Šią vietą galime pasiekti, jei likus pusei kilometro iki vietov?s Kamionki iš trasos pasuksime ? kairę.
Kamionki. 1436 m. atsiradęs kaimas. Tipiškas Maz?rijos krašto užstatymas. Kaimo pakraštyje išliko buvusio dvaro pastatai. 

Miniatura: 2007-05-09 14:02:18 rowery rajdowcy (144)   Miniatura: 2007-05-09 14:02:54 (145)   Miniatura: 2007-05-09 14:01:28 rowery niemcy (143)

Raudonoji trasa – 67 km 
Gižyckas – Wilkasy – Bogaczewo – Gorazdowo – Monetki – Stara Rudówka – Ryn – Salpik – Nakomiady – Owczarnia – Kwidzyna – Gierłoż – Parcz – Doba – Kamionki – Guty – Piękna Góra - Gižyckas
 

Gorazdowo. Nedidel?s žem?s valdos iš XIX a. Dvaras yra tarp parko ir kiemo, ant kalvos.
Monetki. XX a. pr. statytas stačiakampio formos dvaras su mansardos stogu. Išliko dvaro ir ?kiniai pastatai bei parkas.
Stara Rudówka. Buvęs Pr?sijos arij? kult?ros ir religijos centras. Nuo 1659 m. dvarą nuomojo poetas Zbigniew Morsztyn, baroko atstovas.
Ryn. Kryžiuoči? pilis iš 1393 m. Dabartinę neogotikos išvaizdą ?gijo 1853 m. Iš sen?j? pastat? išliko apie 30 XIX a. nam? (Świerczewskiego, Kosciuškos gatv?se), olandiškas mal?nas iš 1873 m., evangelik? koplyčia iš XIX a. bei jav? sand?lis iš XIX/XX a. sand?ros.
Głąbowo. Išliko ?domus architekt?riniu poži?riu dvaras, parkas ir ?kini? pastat? liekanos. Netoliese esančiame Orło kaime išlikusi senov?s pr?s? pilis.
Nakomiady. Verta pamatyti gotikinę parapijos bažnyčią iš XIV a. I p. Kaime yra baroko stiliaus r?mai statyti 1704 m., netoli kaimo šeimos kapin?s, kuriose išliko pirm?j? dvaro savinink? von Redecki? šeimos koplyt?l?.
Maz?rijos žem?s muziejus vietov?je Owczarnia. Turtinga nam? apyvokos daikt? kolekcija, išliko vadinamoji „juodoji virtuv?“, baldai, žem?lapiai, audimo dirbtuv?s ir kt.
Gierłoż – Gižyckas. Žr. M?lynąj? maršrutą. 

  Miniatura: 2007-05-07 13:26:08 rowery 2 (116)   Miniatura: 2007-05-07 13:33:21 rowery4 (117)   Miniatura: 2007-05-07 13:45:25 rowery 3 (118)

Geltonoji trasa – 44 km 
Gižyckas – Sulimy – Pieczonki – Kruklanki – Jeziorowskie – Jasieniec – Przerwanki – Pozezdrze – Pieczarki – Świdry – Gižyckas
 

Rezervatas Spytkowo-durpynas (Spytkowo-Torfowisko), (2,10 ha), jame auga Laplandijos gluosniai.
Nowe Sołdany: nedidel?s žem?s valdos. Vienaaukštis XIX a. dvaro pastatas su abipusiu kyšuliu.
Kruklanki. Vietov? egzistuojanti nuo 1545 m. Parapijin? bažnyčia pastatyta 1574 m. Tai m?rinis pastatas iš lauko akmen? ir plyt?, su mediniais skliautais. Altorius ir sakykla išlikę iš 1612 m. 25 m aukščio bokšte yra XVIII a. varpai.
Brożówka: kaime yra dvaro ir parko pastatai, prie ežero Brożówka. Dvaras iš XIX a. II  p. Stilius – v?lyvasis klasicizmas su neogotikos elementais. II pasaulinio karo metais čia buvo Heinricho Himmlerio b?stin?.
Šliuzas Przerwanki statytas 1910 m. norint pakelti ežero Gołdopiwo vandens lyg?. Šliuzo ilgis 25 m, plotis 4 m. Vandens lygi? skirtumas apie 1 m. Šliuzas veikiantis, bet deja retai naudojamas.
Pozezdrze – Gižyckas (žr. M?lynąj? maršrutą). 

Miniatura: 2007-06-05 15:40:54 rowery (467)   Miniatura: 2007-06-05 15:41:15 rowery2 (468)   Miniatura: 2007-06-05 15:41:34 rowery3 (469)

Žalioji trasa – 70 km 
Gižyckas – Kożuchy Wielkie – Upałty Małe – Kruklin – Sucholaski – Wydminy – Szczepanki – Miłki – Rydzewo – Kanalas Kula – Bogaczewo – Gižyckas  

Ornitologinis J. Kożuchy rezervatas. Jame gyvena daugiau kaip 58 r?ši? vandens ir pelki? paukšči?, didžiausia Lenkijoje rudagalvi? kir? kolonija.
Upałty Małe. XX a.pr. dvaras, priklausęs Kuhnke šeimai, išlikę ?kiniai pastatai ir parkas.
Kruklin. Kair?je matosi ežeras Kruklin, čia prasideda up?s Sapina baidari? trasa.
Sucholaski. Struči? ferma. Tipiškas Maz?rijos užstatymas.
Wydminy. Vasarviet?, tipiškas mažas miestelis iš XIX/XX a. sand?ros. Priešais miestel? yra ilga sala, ? kurią veda du tiltai. Evangelik? bažnyčia iš XVI a., dabartinis vaizdas išlikęs nuo 1857 m., baroko stiliaus sakykla.
Rezervatas Stašvino pievos (Staświńskie Łąki). Dr?gn? piev? kompleksas, kuriose auga daug g?li?, pagyvinanči? kraštovaizd?.
Lipieńskie. Kaimas egzistuoja nuo 1487 m.
Laukuose tarp kaimo ir vietov?s Lipowy Dwór galima pamatyti iš II pasaulinio karo likusius bunkerius, priklausiusius sutvirtintam Gižycko rajonui. Maždaug už 100 m nuo paskutini? kaimo pastat? matyti senos Maz?rijos kapin?s.
Pamry (netoli trasos). Dvaras iš XIX a. II p. Senas kraštovaizdžio parkas, kuriame auga ?vair?s seni medžiai.
Staświny (netoli trasos). Kalva vadinta „Šventuoju kalnu“ arba „Sidabriniu kalnu“, manoma, kad tai buvo senov?s pr?s? religini? apeig? vieta. Važiuojant vietov?s Miłki kryptimi yra kapin?s ir išlikę nuo II pasaulinio karo bunkeriai.
Miłki. Seniausia Maz?rijos šventov?, XV a. gotikos stiliumi pastatyta bažnyčia. Altorius iš 1669 m., vargonai iš 1698 m., baroko stiliaus bokštas. Obeliskas I pasaulinio karo aukoms atminti. 200 m ? kairę nuo kelio Miłki – Rydzewo, rytin?je kanalo, jungiančio Bawełno ir Wojnowo ežerus, pus?je yra vokieči? ir rus? kari? kapin?s iš 1914 m. Palei kelią apgriauti bunkeriai iš II pasaulinio karo laik?.
Senoji kalv? vietov?je Przykop (netoli trasos). Užeiga buvusiose Grossmann šeimos valdose, išlikę dvaro ir ?kiniai pastatai.
Rezervatas Nietlicko pelk?s (Bagna Nietlickie). 513 ha. Vandens ir pelki? paukšči? buvimo vieta: didžiausia Lenkijoje gervi? b?riavimosi vieta, didži?j? baubli?, tetervin?, griežli?, maž?j? ereli? r?ksni?, žuv?dr?, meldini? nendrinuki? per?jimo vieta.
Rydzewo. Kaimas egzistuoja nuo 1552 m. Kaimo viduryje yra XVI a. bažnyčia, statyta  baroko ir gotikos stiliumi. Altorius ir empora iš XVI Ia. I p. Istorin? užeiga „Po juodąja gulbe“.
Kanalas Kula, ilgis 110 m. Skiria ežerus Boczne ir Jagodne. Buriuotojai šią vietą vadina Maz?rijos ekvatoriumi, čia dažnai vyksta „maz?riškas krikštas“.
Strzelce. Vandens stotis, nameliai, vieta palapin?ms.
Wilkasy. Vasarviet? ?kurta XV a. Už kaimo kelias kerta kanalą Niegociński, jungiant? ežerus Niegocin ir Tajty. 

Miniatura: 2007-06-05 15:42:00 rowery4 (470)   Miniatura: 2007-06-05 15:42:28 rowery4 (471)   Miniatura: 2007-06-05 15:43:53 rowery5 (472)


Rudoji trasa 66 km 
Gižyckas – Pieczonki – Kruklanki – Żywki Małe – Możdżany – Jurkowo Węg. – Wolisko – Lipowo – Grądzkie – Gawliki Wielkie – Mazuchówka – Wydminy – Sucholaski – Kruklin – Kożuchy Wielkie – Gižyckas
 

Grądy Kruklanieckie. Sutvirtinimai likę iš I ir II pasaulinio karo laik?.? kairę nuo trasos
Brożówka. Dvaras iš XIX a. II p. Stilius – v?lyvasis klasicizmas su neogotikos elementais. Parkas ir iš plyt? bei akmen? statyti ?kiniai pastatai. II pasaulinio karo metais čia buvo Heinricho Himmlerio b?stin?. ? dešinę nuo trasos
Żywki – dvaro ir parko liekanos bei
Żywy – dvaras ir parkas iš XIX a.
Borecko miškai (puszcza Borecka). Vienintelis šiose apylink?se išlikęs pirmykštis miškas, gamtos rezervatai „Borki“, „Maz?rai“ (Mazury), „Liep? dauba“ (Lipowy Jar), „Liep? sala“  (Wyspa Lipowa). Wolisko – stumbr? auginimo vieta.
Grądzkie. V?jo mal?no liekanos.
Wydminy – Gižyckas. (žr. Žaliąj? maršrutą). 

Miniatura: 2007-06-05 15:44:18 rowery6 (473)   Miniatura: 2007-06-05 15:44:40 rowery7 (474)   Miniatura: 2007-06-05 16:14:21 rowry 10 (475)


Šeimynin?s trasos

1) TRASA DEJGUNY 26 km 
Gižyckas - Piękna Góra – Guty – Kamionki – Zatoka Kamionecka – Bogacko – Wrony - Piękna Góra – Gižyckas
 

2) NIEGOCIN KILPA – 35 KM  
Gižyckas – Bystry – Ruda – Rydzewo – Kanalas Kula – Bogaczewo – Strzelce – Wilkasy – Gižyckas  

3) EŽERO KRUKLIN TRASA – 36 KM
 
Gižyckas - Kożuchy Wielkie – Kruklin – Grądy Kruklanieckie – Kruklanki – Pieczonki – Sulimy - Gižyckas
 

 
  ©2007-2009 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej